https://www.f-l-s.nl/qex-regeling/qex-keurmerk-voor-stofafzuiginstallaties
 
vervolgafbeelding

De Atex-wetgeving

Voor een productiebedrijf wordt het steeds moeilijker om alle wet- en regelgeving bij te houden. De Atex-wetgeving, die in de Arbowet is opgenomen, is een voorbeeld dat bedrijven naar het totale bedrijfsproces moeten kijken. Externe partijen, zoals de overheid, de verzekeringsmaatschappijen en Inspectie SZW, verlangen namelijk bewijsvoering van de milieu- en veiligheidseffecten.

Fabrikanten van stofafzuiginstallaties die zijn aangesloten bij de Metaalunie branchegroep FLS (Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen) zijn zich hier sterk bewust van. Daarom hebben zij, samen met het onafhankelijke keuringsbureau SKH, het Qex-keurmerk opgesteld. Dit kwaliteitskeurmerk staat voor Quality Extraction Systems en waarborgt dat de aangesloten bedrijven een installatie leveren die aantoonbaar voldoet aan de geldende wetgevingen. Leveranciers met Qex-keurmerk worden door SKH gecontroleerd op hun ontwerp- en productieprocessen.

Het Qex-keurmerk biedt niet alleen waarborg en duidelijkheid, maar verplicht ook ondernemingen te informeren over restrisico’s en nog niet opgenomen aandachtspunten. Voorbeelden hiervan zijn vaak de informatie omtrent de geluidemissie en het energieverbruik. Door middel van het Qex-keurmerk ontstaat voor bedrijven een instrument om deze kwesties bespreekbaar te maken en om in een professionele omgeving keuzes af te wegen. Gezien de Europese markt hebben de deelnemers van het Qex-keurmerk gekozen voor een verdergaande strategie, waarin niet alleen productspecificaties worden gewaarborgd, maar waarin ook verplichtingen zijn opgenomen voor een totale ontwerpstructuur. Het Qex-keurmerk gaat verder dan een standaard keurmerk.

Professioneel ontwerpen met Qex-keurmerk

Professioneel ontwerpenIn het kader van Europese veiligheidswetgeving speelt de Machinerichtlijn een belangrijke rol. De installatie en installatieonderdelen dienen altijd te voldoen aan de Machinerichtlijn en, daar waar sprake is van een potentieel explosieve atmosfeer, ook aan de ATEX-wetgeving. De fabrikant dient bij een nieuwe installatie met veiligheids- en gezondheidseisen rekening te houden. 

 Fabrikanten die leveren onder het Qex-keurmerk, voeren bij elke projectaanvraag een gedegen risicobeoordeling ten aanzien van ontwerp, constructie, bediening, onderhoud en sloop van de installatie uit. Een bewuste fabrikant zou deze risico-inventarisatie tweeledig moeten uitvoeren. Ten eerste wordt gekeken naar de risico's van de installatie zelf. Ten tweede naar de risico’s die met de werkomgeving van de klant te maken hebben. Het is hierbij van belang dat de leverancier in samenspraak met de opdrachtgever voldoende aandacht heeft voor omgevingsfactoren en de resterende risico’s. Commerciële en financiële belangen zouden hierbij van ondergeschikt belang moeten zijn.

Ook bij de beoordeling en eventuele aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties zal de fabrikant de risicobeoordeling op deze manier moeten uitvoeren. Hierbij wordt gedocumenteerd hoe de risico's gereduceerd kunnen worden en welk acceptabele restrisico’s er overblijven.

Aan de hand van de presentatie van verschillende oplossingen kan een serieuze afweging worden gemaakt. Belangrijk hierbij is dat een technische visie zich vertaalt in een gezonde, economische investeringsgrondslag voor productiebedrijven en dat risicoanalyses in de zin van de Arbowet zijn bedoeld voor bescherming van het ondernemingskapitaal: de werknemers.

Ontwerpvisie + techniek = advies Qex-keurmerk

Voor de geleverde stofafzuiginstallaties worden de prestatiekenmerken vastgelegd in een officieel opleverprotocol. Dit document maakt aantoonbaar dat de houtstofafzuiginstallatie conform de wettelijke verplichtingen in bedrijf is gesteld. In het opleverprotocol worden eisen gesteld aan: 

 • specifieke luchttechnische parameters
 • optimaal dimensioneren van het leidingsysteem
 • genomen maatregelen tegen brand en explosie
 • opstelling en plaats van opslagsystemen zoals containers en/of silo’s
 • mechanische stabiliteit van het leidingsysteem
 • afscherming van draaiende onderdelen
 • fundatie van de installatie
 • instructie en onderhoudsvoorschriften 
 • controle energiebalans en geluidsniveaus

Bewaking van het Qex-keurmerk

Wanneer een installatie, nieuw of bestaand, is opgeleverd en voorzien is van het Qex-keurmerk, stuurt het  gecertificeerde bedrijf het opleverprotocol samen met de definitieve lay-out tekening naar SKH. 

Alle aangemelde installaties worden gecontroleerd. Deels vanaf tekening en ontwerp en deels door middel van  periodieke inspecties op locatie. Naast deze keuring van installaties controleert SKH jaarlijks het door de gecertificeerde bedrijven gehanteerde interne kwaliteitsbewakingssysteem (IKB). Binnen dit IKB-systeem zijn procedures opgenomen voor inkoop, productiebewaking, kalibratie van meetapparatuur, eindcontrole en technische oplevering. Deze procedures zorgen ervoor dat de kwaliteit van Qex-goedgekeurde installaties bewaakt wordt. 

Security-management met ontstoffing op Qex-niveau biedt garanties!

Het Qex-keurmerk biedt de koper de zekerheid dat de stofafzuiginstallatie, die door een gecertificeerd bedrijf geplaatst of aangepast is conform de SKH inspectielijst, goed is ontworpen en uitgevoerd, en voldoet aan de wetgeving.

Door het Qex-keurmerk wordt duidelijkheid geschapen. Bij calamiteiten zijn de financiële risico’s in principe geringer. Zowel technisch als commercieel, heeft een investering in een installatie welke is geleverd met een keurmerk dus voordelen. Als er een verzekeringsdilemma rond de installatie speelt, kan de verzekeringsmaatschappij eenvoudig tot een oplossing komen met de eigenaar van de ontstoffingsinstallatie, doordat het risicomanagement duidelijk is vastgelegd. Aansprakelijkheid voor het bedrijf en restrisico’s worden hierdoor snel inzichtelijk voor alle betrokkenen. 

CE + Qex-keurmerk  =  Q“€”x zekerheid

Eén ding is in elke branche inmiddels wel duidelijk: producten en/of diensten die (ver) onder het normale prijsniveau worden aangeboden dienen kritisch te worden geanalyseerd.

Op dit moment zijn er zes fabrikanten door SKH gecertificeerd:

 • Holtrop & Jansma te Dokkum 
 • Meconaf te Franeker
 • Modesta te Putten
 • Reinders Luchttechniek te Almelo
 • SCM Group Nederland te Wormerveer
 • Tubro Filter-, Lucht- & Verbrandingstechniek te Enschede
Sitemap | Website door CM Specialist